Феропонт Обухов

мон.-книгописец Иосифова мон., писал 1512—14 г. "Толкования на послания св. апостола Павла" две книги 426—7. {Половцов}