Колибер Николай

(Colibert), живописец, француз, работ. в СПб. при Екатер. II (до 1789 г.). {Половцов}