Андро Федор Александрович

сенатор в Варшаве при Никол. I. {Половцов}