Арбенев Петр Осипов.

камергер при Павле I. {Половцов}