Коханов Николай Семенович

ген.-лейтенант; † (в отст.) 3 февр. 1888 г. {Половцов}