Лейн Иеремия

доктор медицины при Петре I, 1703 г. {Половцов}