Лейтон Яков Иванович

тайн. сов., флота ген.-шт.-доктор, Двора Е. Имп. В. Александра I лейб-медик, член Имп. ак. мед.-хир. и Медиц. совета минист. внутрен. дел и народ. просвещ. (показ. до 1843 г.). {Половцов}