Макарий 1745 г.

игумен Преображенск. пензен. мон. {Половцов}