Темирязев Аркадий Семенов.

тайн. сов., сенатор, при Александре I. Дополнение: Темирязев (Тимирязев), Аркадий Семенович, † 77 л., 1867 г. 16 ноября. {Половцов}