Варлаам архим. Хутыня Спасо-Варлаамиева мон.

Новгородской еп., 1648—52 г. {Половцов}