Делон Константин Петров.

член москов.

Физико-математ. общ-ва раньше 1840 г. {Половцов}